عكس نقاشي نقشه نقش برجسته و كاشي نقش اشياء
عكس نقاشي نقشه نقش برجسته و كاشي نقش اشياء
این اسناد، تصاویر به دست آمده از اولین ابزارهای عکاسی از دوره قاجار تا کنون را شامل می‌شوند. آنچه در پایگاه ارائه می‌شود، تصویرهایی است از آثار معماری اعیان و عامه و گوشه‌هایی از زندگی مردم در شهرها و بناها از دریچه دوربین عکاسان ایرانی و غیرایرانی. نقاشی‌ها، حامل درک فضایی نقاشان از شهرها و بناها بوده و بهره‌گیری از آنها به عنوان اسناد تاریخی، مستلزم درک ویژگی‌های بیانی نقاشی در تبیین شهر و معماری است. آنچه در پایگاه ارائه می‌شود آثار نقاشانی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع شهر و معماری ایران در گذشته پرداخته‌اند. نقشه‌های تاریخی، راویان تحولات تاریخی شهر و معماری هستند و زمینه‌ای را برای بررسی تاریخ شهر و معماری در گستره جغرافیا فراهم می‌آورند. نقشه‌های ارائه شده در پایگاه شامل نقشه‌های کلان (نقشه‌های سرزمینی، منطقه‌ای و شهری) و نقشه‌های خرد (نقشه‌های بناها) است. نقوش برجسته، آن دسته از اسناد تصویری تاریخ شهر و معماری هستند که به صورت برجسته و بر بستری از عناصر طبیعی و مصنوع ایجاد شده‌اند. در این دسته انواع مختلف کاشی‌ها نیز قرار گرفته‌اند که بسیاری از آنها چه به صورت دو بعدی و چه به صورت برجسته حامل مضامینی از شهر و معماری هستند. شامل آن دسته از اسناد تصویری تاریخ شهر و معماری است که بر روی اشیاء ایجاد شده و بنابر ماهیت و کاربرد هر کدام از اشیاء نمایان‌گر مضمون‌هایی از شهر و معماری هستند. در این پایگاه گونه های مختلف فرش، ظرف، سکه، ابزار، مهر و.... در این دسته قرار گرفته‌اند.