جستجوی پیشرفته

گزینه‌های جستجو
روند جستجوی پیشرفته در اسناد نگارستان
اسناد تاریخی ارائه شده در نگارستان از نظر اقلام اطلاعاتی شامل داده‌های مختلفی می‌باشد و از اینرو برای دسترسی آنی و دقیق به مطلب مورد نظر، امکان جستجوی پیشرفته، در نظر گرفته شده است.
در این روش، می‌توان با ترکیب‌های دلخواه از اقلام اطلاعاتی به سند مورد نظر دسترسی پیدا کرد.
منظور از عبارت "و AND" بین دو داده اطلاعاتی، این است که هر دو نوع داده در سندهای مورد نظر همزمان وجود داشته باشند.
و منظور از عبارت "یا OR" بین دو داده اطلاعاتی، یعنی اینکه یکی از دو نوع داده در سندهای مورد نظر وجود داشته باشند کفایت می‌کند و لزوما هر دو داده بطور همزمان مد نظر نیست.
عنوان اصلی / عنوان فرعی / عنوان سند :
پدید آورنده :
تاریخ/دوره تاریخی تهیه سند :
شرح سند :
منبع سند :
مکان اثر :
نوع سند :