حقوق مادی و معنوی

نگارستان، همه مالکیت‌های اسناد را به رسمیت خواهد شناخت و صرفاً مالک محتوای تولید شده خود است و مالک اسناد ارائه شده نیست. همچنین نگارستان ممکن است به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خود از پشتیبانان مالی بهره ببرد، لیکن هرگز نگارستان یا پشتیبانان مالی آن، مالک اسناد قرار گرفته در پایگاه نخواهند بود.

استفاده از محتوای پایگاه نگارستان رایگان و انتشار آن با درج منبع آزاد است.