نقش رستم
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: نقش رستم
عنوان‌های فرعی : گوردخمه خشایارشاه، گوردخمه داریوش اول، گوردخمه اردشیر اول، گوردخمه داریوش دوم، آرامگاه، نقش برجسته، راه، عیلامیان، هخامنشیان، ساسانیان
عنوان سند: Caveaux funéraire et bas-reliefs de Nakch-i Roustâm .Site de Persépolis.
پدید آورنده: اوژن فلاندن (Eugène Flandin)
نوع: نقاشي
تاریخ / دوره تاریخی: 1842-1840 م. (دوره قاجار)
متون موجود در سند:
منبع: Flandin, Eugène et Pascal Coste. VOYAGE EN PERSE. Paris: Gide et J. Baudry, 1851.

https://digitalcollections.nypl.org

https://digitalcollections.nypl.org/items/510d47e2-90a3-a3d9-e040-e00a18064a99 (accessed December 15, 2017)
مکان: مرودشت، استان فارس
شماره بازیابی: 101531
توضیح نگارستان: نام پدیدآور برگرفته از زیرنویس سند است.
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: