نقش برجسته گورانگون
لینک دسترسی به سند چاپ سند
شناسنامه سند
عنوان اصلی: نقش برجسته گورانگون
عنوان‌های فرعی : حجاری عیلامی، نما، عیلامیان (؟)
عنوان سند: Kurangun (Iran): Elamite Rock Reliefs Depicting Divine Couple and Worshippers as well as Attendants Wearing Long Pigtails [drawing]
پدید آورنده: ارنست امیل هرتسفلد (Ernst Emil Herzfeld)
نوع: نقشه
تاریخ / دوره تاریخی: 1924 (دوره قاجار)
متون موجود در سند:
منبع: https://www.si.edu/

https://sova.si.edu/details/FSA.A.06?s=4476&n=12&t=D&q=iran&i=4485#ref9473 (accessed June 3, 2021)

مکان: رستم، استان فارس
شماره بازیابی: 105403
توضیح نگارستان:
شرح سند
-
feedback

نام و نام خانوادگی:
 

تلفن تماس یا ایمیل:


توضیحات: